Tại sao các nhà đầu tư luôn muốn được sở hữu 36% cổ phần khi tiến hành góp vốn vào một cổ đông hay công ty nào đó. Giá trị của cổ phần chi phối biểu quyết, phủ quyết trong công ty sẽ có ý nghĩa như thế nào, hãy cùng với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiệu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Theo thực tế đã chứng minh rằng?

Hiện nay Sharktank là một chương trình truyền hình rất thu hút nhiều lượt khán giả xem. Trong chương trình này các nhà đầu tư khi được góp vốn thì luôn muốn sở hữu tỷ lệ cổ phần trong công ty là 36% hoặc 51%. Vậy thì tại sao các nhà đầu tư luôn muốn được sở hữu 36% cổ phần? Chúng ta cùng tìm hiểu lý do nhé. 

Theo như quy định thì việc các nhà đầu tư luôn muốn sở hữu 36% cổ phần của công ty sẽ cho các nhà đầu tư quyền phủ quyết, còn 51% cổ phần sẽ là quyền chi phối công ty khi các chủ đầu tư nắm cổ phần lớn hơn. Chúng ta có thể tham khảo một số quy định trong luật doanh nghiệp năm 2020.

Tại sao các nhà đầu tư luôn muốn được sở hữu 36 cổ phần

2. Các điều khoản liên quan đến lý do: Tại sao các nhà đầu tư luôn muốn được sở hữu 36% cổ phần?

2.1 Theo điều 58. Điều kiện để tiến hành họp Hội đồng thành viên

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi những thành viên có mặt họp sở hữu từ 65% cổ phần trở lên, tỷ lệ cụ thể thì do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, và Điều lệ đó không có những quy định khác thì việc triệu tập cuộc họp sẽ được thực hiện như sau:

a) Thời hạn thông báo cuộc họp lần 2 sẽ được tính là 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có mặt các thành viên sở hữu từ 50% cổ phần vốn điều lệ trở lên.

b) Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo khoản a điều này quy định, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời gian là 10 ngày, kể từ khi dự họp lần thứ hai. Cuộc họp này được tiến hành không phụ thuộc vào số thành viên tham dự và số vốn điều lệ được đại diện thành viên đó dự họp.

3. Đối tượng thành viên, người đại diện được ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành cuộc họp này với hình thức biểu quyết do Điều lệ này quy định.

4. Trường hợp trong cuộc họp Hội đồng thành viên đủ điều kiện quy định tại Điều này không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến, nhưng thời hạn không được quá 30 ngày.

Các nhà đầu tư luôn muốn được sở hữu 36 cổ phần

2.2. Theo điều 59. Nghị định, nghị quyết của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên sẽ thông qua quyết định, nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến hội đồng bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết sẽ được thực hiện ngay tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung những nội quy Điều lệ công ty;

b) Quyết định phương hướng phát triển mới cho công ty;

c) Bầu cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Đồng thời bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm sức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

d) Thông qua các báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không có những quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Được các thành viên dự họp sở hữu cổ phẩm từ 65% số vốn góp của tất cả thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

4. Thành viên tham dự được coi là đủ điều kiện biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau:

a) Cùng tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Người ủy quyền cho người khác tham dự và có quyền biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư từ, fax, thư điện tử.

5. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên sẽ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, khi được các thành viên có sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2.3. Theo điều 145. Điều kiện tiến hành họp Hội đồng cổ đông

1. Họp Hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp hoặc đại diện tham dự cuộc họp sở hữu 50% tổng số phiếu biểu quyết; và tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty đó quy định.

2.4 Theo điều 148. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết sau đây sẽ được thông qua nếu số cổ đông đại diện tham dự có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của các cổ đông tham dự đều tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều này quy định; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp của công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị nào khác;

đ) Tổ chức và giải thể lại công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty này quy định.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Thực tế cho thấy, việc sở hữu tỷ lệ cổ phần lớn như 51%, 65% trong cổ phần công ty không phải là điều đơn giản, nhất là đối với các công ty có quy mô lớn, số lượng cổ đông tham gia nhiều. Do đó, một tỷ lệ sở hữu mà nhà đầu tư có thể cân nhắc đạt được đó là 36% cổ phần trở lên.

Việc bạn sở hữu 36% cổ phần tức là đồng nghĩa với việc không có cổ đông nào trong công ty có thể sở hữu tỷ lệ góp vốn là 65%. Chính vì thế, bạn có quyền phủ quyết đối với những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Điều này dẫn đến việc muốn thông qua các vấn đề này thì các cổ đông buộc phải thỏa thuận và thương lượng để giải quyết, tránh việc “độc quyền” chi phối trong công ty cổ phần.

Những ý trên hy vọng sẽ ít nhiều giúp ít cho khán giả hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tại sao các nhà đầu tư luôn muốn được sở hữu 36% cổ phần. Hãy theo dõi ngay trang Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa để tham khảo thêm nhiều thông tin bổ ích và ý nghĩa nhé!

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy nước nóng lạnh

👉 Sửa cây nước nóng lạnh

👉 Sửa máy lọc nước

👉 Thay lõi lọc nước

Đánh Giá
hotline