Hiểu rõ trình tự thanh tra sẽ giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình thanh tra. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ trình bày chi tiết về trình tự các bước thanh tra, bao gồm các giai đoạn: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và hoàn thành thanh tra.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Nhiệm vụ của thanh tra là gì?

1.1. Tham mưu, giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Đề xuất, xây dựng dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra.
 • Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra.
 • Tổng hợp, báo cáo tình hình thanh tra.
 • Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

1.2. Tiến hành thanh tra:

– Thanh tra việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong các lĩnh vực:

 • Kinh tế, tài chính, ngân sách, kế hoạch, đầu tư.
 • Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.
 • Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế.
 • Quốc phòng, an ninh.
 • Hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân.

– Thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm và thanh tra đột xuất.

– Thanh tra theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của tổ chức, cá nhân.

1.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 • Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực thanh tra.
 • Kiến nghị xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.

1.4. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:

 • Phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 • Kiến nghị xử lý đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Nhiệm vụ của thanh tra là gì

2. Trình tự các bước thanh tra

2.1. Chuẩn bị trình tự các bước thanh tra:

– Thu thập thông tin:

 • Xác định mục tiêu thanh tra.
 • Đánh giá rủi ro.
 • Lập kế hoạch thanh tra.

– Ban hành quyết định thanh tra:

 • Xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.
 • Nội dung thanh tra.
 • Thời gian thanh tra.
 • Thành phần đoàn thanh tra.

– Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra:

 • Xác định các bước thanh tra cụ thể.
 • Phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn thanh tra.

– Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra:

 • Thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.
 • Công khai trên website của cơ quan thanh tra.

2.2. Tiến hành thanh tra:

– Công bố quyết định thanh tra:

 • Trao quyết định thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.
 • Giải thích nội dung quyết định thanh tra.

– Thu thập thông tin, tài liệu:

 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
 • Kiểm tra thực tế tại cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.

– Làm việc với người có liên quan:

 • Phỏng vấn người có liên quan.
 • Ghi chép biên bản làm việc.

– Xác minh thông tin, tài liệu:

 • Đánh giá tính chính xác, hợp lệ của thông tin, tài liệu thu thập được.
 • Phân tích, đánh giá kết quả thanh tra.

2.3. Hoàn thành thanh tra:

– Lập dự thảo kết luận thanh tra:

 • Nêu rõ nội dung thanh tra.
 • Kết quả thanh tra.
 • Đánh giá mức độ vi phạm (nếu có).
 • Kiến nghị biện pháp xử lý.

– Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra:

 • Trình lãnh đạo cơ quan thanh tra thẩm định.
 • Sửa đổi, bổ sung dự thảo kết luận thanh tra theo ý kiến thẩm định.

– Ban hành kết luận thanh tra:

 • Ký ban hành kết luận thanh tra.
 • Gửi kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.

– Công khai kết luận thanh tra:

 • Công khai trên website của cơ quan thanh tra.
 • Thông báo cho các cơ quan liên quan.

Lưu ý:

 • Trình tự các bước thanh tra có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Việc thanh tra phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
trình tự các bước thanh tra

3. Lưu ý khi thực hiện thanh tra

3.1. Về mặt pháp lý:

 • Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thanh tra.
 • Có quyết định thanh tra hợp lệ.
 • Thông báo cho đối tượng thanh tra về việc thanh tra.
 • Bảo đảm quyền lợi của đối tượng thanh tra.
 • Lập biên bản đầy đủ, chính xác về kết quả thanh tra.

3.2. Về mặt nghiệp vụ:

 • Có kế hoạch thanh tra cụ thể.
 • Thu thập thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác.
 • Làm việc với người có liên quan một cách khách quan, công tâm.
 • Phân tích, đánh giá kết quả thanh tra một cách khoa học, logic.
 • Kết luận thanh tra phải đúng sự thật, khách quan, công bằng.

3.3. Về mặt đạo đức:

 • Giữ gìn phẩm chất đạo đức của người thanh tra.
 • Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có thái độ lịch sự, văn minh đối với đối tượng thanh tra.
 • Bảo mật thông tin thu thập được trong quá trình thanh tra.

Ngoài ra, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thanh tra thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo của đối tượng thanh tra một cách kịp thời, đúng pháp luật.

Việc tuân thủ các lưu ý trên sẽ giúp đảm bảo công tác thanh tra được thực hiện hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trên đây là các thông tin được Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa chia sẻ. Việc tuân thủ đúng trình tự các bước thanh tra sẽ góp phần đảm bảo công tác thanh tra được thực hiện một cách hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ HOTLINE 1900 2276

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa quạt điện

👉 Sửa quạt hơi nước

👉 Sửa quạt phun sương

👉 Sửa bình nóng lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline