Trong kinh doanh, có rất nhiều yếu tố quyết định sự thành công. Ngoài các biện pháp về sản phẩm, bán hàng và hỗ trợ, chúng tôi tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận của công ty bạn bằng cách tận dụng khéo léo đòn bẩy trong hoạt động kinh doanh của bạn. Vậy một trong doanh nghiệp có bao nhiêu loại đòn bẩy, hãy tìm hiểu ngay tại Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa nhé! 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Đòn bẩy kinh doanh là gì? 

Trong quản lý tài chính, thuật ngữ “đòn bẩy kinh doanh” dùng để chỉ việc  sử dụng các tài sản có chi phí hoạt động cố định hoặc nợ phải trả có chi phí tài chính cố định nhằm mục đích  tăng lợi nhuận cho  chủ sở hữu.  

Đòn bẩy trong kinh doanh hoạt động dựa trên nguyên tắc những thay đổi nhỏ về chi phí và việc sử dụng các nguồn  tài chính có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong hiệu quả hoạt động của công ty.

Trong doanh nghiệp có bao nhiêu loại đòn bẩy phổ biến hiện nay

2. Các loại đòn bảy kinh doanh

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì đòn bẩy được chia thành 3 loại chính bao gồm:

2.1 Đòn bảy hoạt động

Khái niệm

Đòn bẩy kinh doanh là mức độ sử dụng các chi phí cố định kinh doanh nhằm hi vọng gia tăng lợi nhuận trước lãi vay và thuế hay tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản.

Chi phí cố định (hay định phí) là những khoản chi phí không thay đổi hoặc ít thay đổi khi sản lượng hoặc doanh thu tiêu thụ thay đổi như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo hiểm; tiền thuê văn phòng, nhà xưởng; tiền lương trả cho cán bộ quản lý,…

Chi phí biến đổi (hay biến phí) là những khoản chi phí thay đổi khi sản lượng hoặc doanh thu tiêu thụ thay đổi như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; tiền điện, nước, điện thoại,…

Mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh DOL

Mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ thay đổi của lợi nhuận trước lãi vay và thuế do sự thay đổi của doanh thu hoặc khối lượng hàng bán.

Ý nghĩa của đòn bẩy kinh doanh đối với hoạt động của doanh nghiệp

Đòn bẩy kinh doanh giúp cho các nhà quản trị thấy được mối quan hệ giữa thị trường yếu tố đầu ra với quyết định về quy mô kinh doanh và quyết định đầu tư vào các loại tài sản.

Từ đó, đưa ra quyết định đầu tư một cách hợp lý nhằm gia tăng trực tiếp lợi nhuận trước lãi vay và thuế để gia tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần, đồng thời phải tính đến rủi ro kinh doanh có thể gặp phải khi không tiêu thụ được sản phẩm.

Mối quan hệ giữa đòn bẩy kinh doanh và rủi ro kinh doanh

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro kinh doanh của một doanh nghiệp, trong đó có:

– Sự biến động của cầu về loại sản phẩm doanh nghiệp sản xuất

– Sự biến động giá cả cho các sản phẩm đầu vào, đầu ra

– Khả năng điều chỉnh giá bán sản phẩm của doanh nghiệp khi giá của yếu tố đầu vào có sự thay đổi

– Mức độ đa dạng hóa sản phẩm

– Tốc độ tăng trưởng

– Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh hay mức độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, đòn bẩy kinh doanh là một bộ phận của rủi ro doanh nghiệp. Nó khuếch đại sự thay đổi của EBIT, do đó khuếch đại rủi ro kinh doanh khi doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi.

Một doanh nghiệp có đòn bẩy kinh doanh cao thì chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của doanh thu (hoặc sản lượng hàng hoá tiêu thụ), có thể dẫn đến sự thay đổi lớn hơn về lợi nhuận trước lãi vay và thuế của doanh nghiệp.

Điều đó có nghĩa là lợi nhuận trước lãi vay và thuế của doanh nghiệp rất nhạy cảm với mức độ sử dụng chi phí cố định kinh doanh trong mối quan hệ với chi phí biến đổi và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy kinh doanh như sử dụng con dao hai lưỡi.

Doanh nghiệp có đòn bẩy kinh doanh lớn có khả năng gia tăng nhanh lợi nhuận trước lãi vay và thuế, nhưng cũng ẩn chứa rủi ro kinh doanh lớn. 

2.2 Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage – FL)

Khái niệm

Đòn bẩy tài chính là thể hiện mức độ sử dụng vốn vay trong nguồn vốn của doanh nghiệp với hy vọng gia tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần.

Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính doanh nghiệp được thể hiện ở hệ số nợ. Doanh nghiệp có hệ số nợ cao thể hiện doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính ở mức độ cao và ngược lại.

Ví dụ: Công ty A có tổng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm là 1 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 700 triệu đồng, vốn chủ sở hữu 300 triệu đồng. Công ty B có tổng nguồn vốn là 1.2 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 600 triệu đồng, vốn chủ sở hữu là 600 triệu. Ta nói, công ty A sử dụng đòn bẩy tài chính cao hơn công ty B.

Mức độ tác động của đòn bẩy tài chính (DFL)

Để đánh giá ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ hữu (EPS) người ta sử dụng thước đo mức độ tác động của đòn bẩy tài chính (DFL -Degree of Financial Leverage).

Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính đối với doanh nghiệp

Đòn bẩy tài chính được xem là công cụ tài chính ưa thích của các doanh nghiệp, hay các nhà đầu tư bởi nó:

Bù đắp sự thiếu hụt vốn kinh doanh của doanh nghiệp để duy trì hoạt động kinh doanh

Là một công cụ nhằm khuếch đại tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.

Sử dụng vốn vay là “lá chắn thuế” của doanh nghiệp. Bởi chi phí lãi được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, được trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi quyết toán. Do đó, doanh nghiệp sẽ được hưởng một khoản lợi về thuế.

Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính

Khi một doanh nghiệp sử dụng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn của mình, đồng nghĩa với việc họ phải có nghĩa vụ thanh toán các chi phí phát sinh từ việc vay nợ đó, bất kể kết quả kinh doanh như thế nào. Đồng thời doanh nghiệp phải có nghĩa vụ hoàn trả vốn gốc cho các chủ nợ đúng hạn. Như vậy, doanh nghiệp càng sử dụng nhiều vốn vay thì nguy cơ mất khả năng thanh toán càng lớn, nói cách khác việc sử dụng vốn vay đã ẩn chứa rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh.

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra: nếu kinh doanh thuận lợi, giúp tăng doanh thu, EBIT tăng thì đòn bẩy tài chính càng lớn sẽ thúc đẩy tỷ lệ gia tăng EPS càng cao. Ngược lại, nếu kinh doanh không thuận lợi, EBIT giảm, đòn bẩy tài chính càng lớn sẽ làm tăng nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

2.3. Đòn bẩy tổng hợp (Total Leverage – TL)

Khái niệm

Đòn bẩy tổng hợp là sự phối hợp giữa đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính nhằm gia tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.

Mức độ tác động của đòn bẩy tổng hợp (DTL)

Khi ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh chấm dứt thì ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính sẽ thay thế để khuếch đại doanh lợi vốn chủ sở hữu khi doanh thu thay đổi. Sự ảnh hưởng này diễn ra qua hai bước:

Bước thứ nhất: khi số lượng tiêu thụ thay đổi do tác động của đòn bẩy kinh doanh làm cho lợi nhuận trước lãi vay và thuế thay đổi.

Bước thứ hai: khi lợi nhuận trước lãi vay và thuế thay đổi, do tác động của đòn bẩy tài chính làm cho tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu thay đổi.

Trong doanh nghiệp có bao nhiêu loại đòn bẩy phổ biến hiện nay

Trên đây là tổng hợp các thông tin về đòn bẩy trong kinh doanh mà Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã tìm hiểu và giúp bạn giải đáp thắc mắc trong doanh nghiệp có bao nhiêu loại đòn bẩy. Đừng quên bấm nút theo dõi để nhận được nhiều thông tin bổ ích hơn nhé!

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa lò vi sóng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa lò vi sóng

👉 Sửa lò nướng

👉 Sửa lò nướng bánh mì

👉 Sửa lò nướng công nghiệp

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline