Pháp luật luôn có quy định cho việc giải quyết khiếu nại hiện nay mà nếu bạn chưa biết về thông tin này thì có thể dành ra ít phút để đọc bài viết sau đây của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trình tự các bước giải quyết khiếu nại lần đầu, bao gồm các bước nào và được quy định theo luật cụ thể ra sao. Nếu như bạn cần giải quyết khiếu nại có thể nắm thông tin và thực hiện.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Thụ lý giải quyết khiếu nại

1.1. Nghiên cứu và xem xét thụ lý khiếu nại

Bước đầu tiên trong trình tự các bước giải quyết khiếu nại lần đầu là thụ lý giải quyết khiếu nại. Kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, trong 10 ngày làm việc, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011 thì lúc này người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết khiếu nại.

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP, nếu nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì trong đơn khiếu nại phải có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại.

1.2. Thông báo về việc thụ lý khiếu nại hoặc không thụ lý khiếu nại

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo về việc thụ lý khiếu nại hoặc không thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước cùng cấp biết trong trường hợp đó là những khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Nếu có nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung, vấn đề và cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì văn bản thông báo việc thụ lý khiếu nại hoặc không thụ lý khiếu nại được gửi đến một trong số những người đại diện.

Thụ lý giải quyết khiếu nại

2. Xác minh nội dung khiếu nại

2.1. Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại

Bước tiếp theo trong trình tự các bước giải quyết khiếu nại lần đầu là xác minh nội dung khiếu nại. Khi đã thụ lý khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại với những nội dung sau: căn cứ pháp lý ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính; thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính; trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định hành chính; nội dung của quyết định hành chính, việc thực hiện hành vi hành chính; các nội dung khác (nếu có).

Kiểm tra lại xong, trường hợp khiếu nại là đúng thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay. Trường hợp khiếu nại chưa có cơ sở kết luận thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành xác minh sau đó.

2.2. Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Người giải quyết khiếu nại có thể tự tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh hoặc người giải quyết khiếu nại ban hành Quyết định xác minh nội dung khiếu nại, và xác định rõ người thực hiện xác minh, quyền và nghĩa vụ của người thực hiện xác minh, nội dung, thời gian xác minh.

2.3. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại

Người được giao nhiệm xác minh nội dung khiếu nại hoặc người giải quyết khiếu nại làm việc trực tiếp và yêu cầu người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại cung cấp tài liệu, thông tin, bằng chứng có liên quan đến nhân thân, nội dung khiếu nại.

Có văn bản ghi lại nội dung làm việc ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung và chữ ký của các bên. Nếu người khiếu nại không hợp tác, hay không đồng ý ký vào biên bản làm việc thì lấy chữ ký của người làm chứng hoặc đại diện chính quyền địa phương. Biên bản được lập thành ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Làm việc trực tiếp với người có quyền, lợi ích liên quan 

Người giải quyết khiếu nại hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ làm việc trực tiếp với người có quyền, lợi ích liên quan và yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại.

Nội dung làm việc cũng sẽ được lập thành biên bản, ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản, có ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung và có chữ ký của các bên. 

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng

Người giải quyết khiếu nại hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại.

Nếu làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thì lập biên bản làm việc để yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng, ít nhất hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng

Người giải quyết khiếu nại hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh khi tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp trực tiếp phải lập biên bản giao nhận.

Xác minh thực tế 

Người được giao nhiệm vụ xác minh hoặc người giải quyết khiếu nại nếu cần thiết sẽ tiến hành xác minh thực tế để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp pháp, đầy đủ các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc khiếu nại. Cũng phải có văn bản cho việc xác minh thực tế ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần làm việc, nội dung, kết quả xác minh, ý kiến của những người tham gia xác minh và những người khác có liên quan

Trưng cầu giám định

Khi thấy cần có có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại có thể quyết định việc trưng cầu giám định. Ở đây, người bị khiếu nại, người khiếu nại, và cơ quan, tổ chức có liên quan có thể đề nghị người giải quyết khiếu nại trưng cầu giám định. 

Nếu đề nghị của người bị khiếu nại, người khiếu nại và cơ quan, tổ chức có liên quan có cơ sở thì người giải quyết khiếu nại quyết định trưng cầu giám định. Trưng cầu giám định cũng phải được thực hiện bằng văn bản ghi rõ tên cơ quan, tổ chức giám định, thông tin, tài liệu cần giám định, thời hạn có kết luận giám định, nội dung yêu cầu giám định.

Làm việc với các bên có liên quan trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại

Nếu kết quả xác minh không giống với thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị khiếu nại người khiếu nại cung cấp thì người giải quyết khiếu nại hoặc người được giao nhiệm vụ xác minh phải tổ chức làm việc với người bị khiếu nại, người khiếu nại; nếu cần thì mời cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tham gia làm việc.

Tương tự, phải có biên bản nội dung làm việc được lập thành ít nhất 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành lần tham gia, nội dung, ý kiến của những người tham gia, những vấn đề chưa thống nhất, những nội dung đã được thống nhất, và có chữ ký của các bên

Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại

Nếu thấy việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết khiếu nại. Sau khi xét thấy không còn lý do của việc tạm đình chỉ thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ.

2.4. Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại phải báo cáo trung thực, khách quan kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản với người giải quyết khiếu nại.

Những nội dung của báo cáo kết quả xác minh gồm: Đối tượng xác minh; thời gian tiến hành xác minh; kết quả xác minh; kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại, người tiến hành xác minh; nội dung xác minh; thông tin về người khiếu nại, người bị khiếu nại, quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, căn cứ để khiếu nại; kết luận nội dung khiếu nại được giao xác minh là đúng toàn bộ, sai toàn bộ hoặc đúng một phần; kiến nghị giữ nguyên, hủy bỏ toàn bộ hoặc sửa đổi, bổ sung một phần quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; kiến nghị về việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết quả xác minh đối với từng nội dung được giao xác minh.

3. Tổ chức đối thoại

Sau khi tiến hành xác minh nội dung đối thoại thì tổ chức đối thoại, Bước này trong trình tự các bước giải quyết khiếu nại lần đầu có nội dung như sau. Nếu kết quả xác minh nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại khác nhau trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.

Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm phải gửi thông báo bằng văn bản tới người bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại.

Người giải quyết khiếu nại khi đối thoại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến yêu cầu và khiếu nại của mình.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản, lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại và có ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, điểm chỉ hoặc chữ ký của người tham gia; nếu người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do.

Tổ chức đối thoại

4. Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, hoặc kết quả đối thoại, người có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu gồm: Ngày, tháng, năm ra quyết định; nội dung khiếu nại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết quả đối thoại (nếu có); tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại; kết luận nội dung khiếu nại; việc bồi thường thiệt hại cho người bị khiếu nại (nếu có); quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Nếu có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, kết luận nội dung khiếu nại và căn cứ vào đó để ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người.

Trong 03 ngày làm việc bắt đầu từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người giải quyết khiếu nại phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại; người giải quyết khiếu nại lần hai; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; cơ quan quản lý cấp trên, người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Trên đây là trình tự các bước giải quyết khiếu nại lần đầu mà chúng tôi đã muốn chia sẻ đến các bạn. Những thông tin này chắc chắn sẽ rất hữu ích cho những ai đang là người khiếu nại. Nếu cần bất cứ thông tin nào khác, các bạn cũng có thể tìm thấy trên trang Limosa.vn của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy giặt của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy giặt

👉 Sửa máy giặt LG

👉 Vệ sinh máy giặt

👉 Sửa máy sấy quần áo

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline