RESTful API (Application Programming Interface) là một trong những khái niệm quan trọng trong lĩnh vực lập trình và thiết kế web. Nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, cho phép giao tiếp giữa các máy tính và các ứng dụng thông qua internet. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ tìm hiểu về RESTful API là gì, các thành phần cơ bản của nó và cách hoạt động của nó.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. RESTful API là gì?

RESTful API là một kiểu kiến trúc thiết kế web dựa trên các nguyên tắc của REST (Representational State Transfer). Đây là một tiêu chuẩn rất phổ biến trong việc xây dựng các ứng dụng web có khả năng mở rộng cao, linh hoạt và có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, để hiểu được RESTful API là gì, chúng ta cần tìm hiểu về những thành phần cấu thành nên nó.

restful api là gì

2. Diễn giải các thành phần

2.1. RESTful

Như đã đề cập ở trên, REST là viết tắt của Representational State Transfer, đây là một kiểu kiến trúc thiết kế web dựa trên giao thức HTTP. Nó được phát triển bởi Roy Fielding vào năm 2000 trong luận văn khóa học của ông. RESTful API chính là việc sử dụng các nguyên tắc của REST để thiết kế và xây dựng các API.

RESTful API có một số đặc điểm chính như sau:

 • Các tài nguyên được đại diện bởi các địa chỉ URL (Uniform Resource Locator).
 • Các hoạt động trên tài nguyên được thực hiện thông qua các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE.
 • Các tài nguyên có thể được trả về dưới dạng các định dạng khác nhau như JSON, XML, HTML.
 • Không lưu trạng thái giữa các yêu cầu (stateless), mọi thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu được chứa trong yêu cầu đó.

2.2. API

API là viết tắt của Application Programming Interface, nó cho phép các ứng dụng và máy tính khác giao tiếp với nhau. API làm cầu nối giữa các ứng dụng và cơ sở dữ liệu, cho phép truy xuất và thao tác dữ liệu theo các quy định và chuẩn đã được xác định trước. Nó giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu thời gian và chi phí.

2.3. Thành phần cơ bản của RESTful API

Có ba thành phần chính trong một RESTful API:

Resource

Resource là tài nguyên, mỗi tài nguyên sẽ có một địa chỉ URL duy nhất để tham chiếu tới. Ví dụ: một tài nguyên có thể là một sản phẩm, một bài viết, một người dùng… Resource có thể được truy cập thông qua các phương thức HTTP như GET (để lấy thông tin), POST (để tạo mới), PUT (để cập nhật) và DELETE (để xóa).

Verb

Verb hay còn gọi là phương thức HTTP, đây là cách mà chúng ta sử dụng để tương tác với các tài nguyên. Mỗi phương thức sẽ có một tác dụng khác nhau, ví dụ như GET để lấy thông tin, POST để tạo mới, PUT để cập nhật và DELETE để xóa. Trong RESTful API, verb thường được sử dụng để thao tác với resource.

Representation

Representation là cách mà dữ liệu của tài nguyên được trả về, nó có thể là các định dạng khác nhau như JSON, XML, HTML… Tùy thuộc vào yêu cầu của người dùng mà server sẽ trả về dữ liệu ở định dạng tương ứng.

3. RESTful hoạt động như thế nào?

Để hiểu được cách hoạt động của RESTful API, chúng ta hãy đi qua một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn muốn lấy thông tin của một sản phẩm từ một trang thương mại điện tử. Để thực hiện việc này, bạn sẽ gửi một yêu cầu bằng phương thức GET với địa chỉ URL chứa thông tin của sản phẩm đó. Server sẽ xử lý yêu cầu và trả về dữ liệu tương ứng trong định dạng được yêu cầu (ví dụ như JSON hoặc XML).

Trong quá trình hoạt động, RESTful API có thể sử dụng các công nghệ như HTTP, URI (Uniform Resource Identifier) và MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) để định dạng và truyền tải dữ liệu. Nó cũng có thể sử dụng các thủ tục bảo mật và hiệu suất để xử lý các yêu cầu từ client.

Tóm lại, RESTful API hoạt động theo mô hình client-server, trong đó client là người gửi yêu cầu và server là người xử lý yêu cầu và trả về dữ liệu. Sự kết hợp giữa các phương thức HTTP, các định dạng dữ liệu và các công nghệ khác giúp cho RESTful API trở thành một tiêu chuẩn quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng web.

RESTful hoạt động như thế nào

4. Authentication và dữ liệu trả về

Trong một ứng dụng web, việc xác thực người dùng là rất cần thiết để bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân của họ. Tương tự, RESTful API cũng có các phương thức xác thực để đảm bảo rằng chỉ những người dùng được phép mới có thể giao tiếp với tài nguyên.

Có hai loại xác thực phổ biến trong RESTful API:

4.1. Basic Authentication

Đây là phương thức xác thực đơn giản nhất trong RESTful API. Nó yêu cầu client gửi username và password vào header của yêu cầu. Server sẽ kiểm tra thông tin này và trả về 200 OK nếu thông tin chính xác hoặc 401 Unauthorized nếu không chính xác.

4.2. Token-based Authentication

Phương thức này sử dụng token để xác thực người dùng. Khi người dùng đăng nhập thành công, server sẽ tạo ra một token duy nhất và gửi nó về cho client. Token này sẽ được sử dụng để xác thực mỗi lần giao tiếp với server.

Ngoài việc xác thực, các ứng dụng web cũng cần trả về dữ liệu đáp ứng cho các yêu cầu từ client. Trong RESTful API, dữ liệu trả về có thể được định dạng theo các kiểu khác nhau như JSON, XML hoặc HTML. Để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu, chúng ta có thể sử dụng mã hóa SSL (Secure Sockets Layer) để truyền tải dữ liệu an toàn qua internet.

5. Status code

Status code là một phần quan trọng trong RESTful API, nó cho biết kết quả của yêu cầu đã được xử lý thành công hay không. Các status code thông thường trong RESTful API gồm:

 • 200 OK: yêu cầu đã được xử lý thành công.
 • 201 Created: tài nguyên mới đã được tạo thành công.
 • 400 Bad Request: yêu cầu không hợp lệ, ví dụ như thiếu các thông tin bắt buộc.
 • 401 Unauthorized: yêu cầu không được xác thực.
 • 404 Not Found: tài nguyên được yêu cầu không tồn tại.
 • 405 Method Not Allowed: phương thức không được hỗ trợ bởi tài nguyên.
 • 500 Internal Server Error: có lỗi xảy ra trên server.

Sử dụng các status code thích hợp sẽ giúp cho việc giao tiếp giữa client và server trở nên hiệu quả hơn.

6. Nên sử dụng Version

Trong quá trình phát triển một RESTful API, có thể xảy ra các thay đổi về cấu trúc và chức năng của API. Để đảm bảo tính ổn định và tương thích giữa các phiên bản của API, ta nên sử dụng versioning. Các phiên bản của API sẽ được phân biệt bằng cách thêm số vào địa chỉ URL, ví dụ như /api/v1/resource.

Việc sử dụng versioning sẽ giúp cho việc cập nhật và bảo trì API dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng đã sử dụng phiên bản cũ của API.

7. Xây dựng API với Laravel

Laravel là một trong những framework phổ biến nhất hiện nay để phát triển các ứng dụng web. Với tính năng hỗ trợ tốt cho RESTful API, Laravel là một trong những lựa chọn hàng đầu khi xây dựng các API.

Để xây dựng một RESTful API với Laravel, ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Laravel

Để sử dụng Laravel, trước tiên ta cần cài đặt môi trường phát triển web (XAMPP hoặc WAMP) và composer. Sau đó, ta có thể cài đặt Laravel bằng cách chạy lệnh sau trong command line:

composer create-project laravel/laravel tên_dự_án

Với “tên_dự_án” là tên của dự án mà bạn muốn đặt.

Bước 2: Tạo Model và Migration

Trong Laravel, model được sử dụng để đại diện cho một bảng trong cơ sở dữ liệu. Để tạo một model, ta có thể sử dụng artisan command:

php artisan make:model Product

Ngoài ra, ta cũng cần tạo migration để tạo bảng tương ứng với model:

php artisan make:migration create_products_table

Sau khi thực hiện xong, ta cần chỉnh sửa các file tương ứng để định nghĩa cấu trúc bảng và quan hệ giữa các bảng (nếu có).

Bước 3: Tạo Controller

Controller là nơi xử lý các yêu cầu từ client và trả về dữ liệu tương ứng. Ta có thể tạo controller bằng cách chạy lệnh sau:

php artisan make:controller ProductController –resource

Đối với các API, ta chỉ cần sử dụng các phương thức GET, POST, PUT và DELETE nên ta có thể sử dụng option “–resource” để tạo controller với các phương thức này.

Bước 4: Định nghĩa route

Trong Laravel, route được sử dụng để xác định các đường dẫn URL và phương thức tương ứng để gọi controller. Để định nghĩa route cho API, ta có thể sử dụng resource route như sau:

Route::resource(‘products’, ‘ProductController’);

Bước 5: Xử lý yêu cầu

Cuối cùng, ta cần viết code xử lý yêu cầu trong controller. Ví dụ như trong trường hợp lấy thông tin của một sản phẩm, ta có thể viết như sau:

public function show($id)

{

    $product = Product::findOrFail($id);

    return response()->json($product);

}

Với id là id của sản phẩm cần lấy thông tin và hàm findOrFail sẽ tìm kiếm sản phẩm theo id hoặc throw ra một exception nếu không tìm thấy. Hàm response()->json sẽ trả về dữ liệu dưới dạng JSON.

Như vậy, RESTful API là một phương pháp rất hiệu quả để tạo ra các ứng dụng web linh hoạt và dễ dàng tích hợp với các ứng dụng khác. Sử dụng các tiêu chuẩn và quy ước của RESTful API sẽ giúp cho việc phát triển và bảo trì API trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Việc xây dựng một RESTful API với Laravel cũng rất đơn giản và tiện lợi, đặc biệt là với các ứng dụng đã sử dụng Laravel làm framework chính. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về RESTful API là gì và cách xây dựng nó với Laravel.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline