Khi làm việc với bài toán vật lý, nhiều người băn khoăn Q được dùng để làm gì và ký hiệu cho những lý thuyết nào ? Vì vậy để giải quyết vấn đề này, hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu Q là gì trong vật lý và những công thức có chứa Q để bạn có thể biết và áp dụng trong tương lai nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Q là gì trong vật lý ?

Trong vật lý, Q là gì trong vật lý là câu hỏi được nhiều người thắc mắc, Q được sử dụng để đại diện cho nhiều khái niệm khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Dưới đây là một số ý nghĩa thông thường của “Q” trong vật lý khi gặp câu hỏi Q là gì trong vật lý:

 • Điện tích (Charge): Trong lĩnh vực điện và từ, “Q” thường được sử dụng để biểu thị điện tích. Điện tích là một khái niệm cơ bản trong vật lý, nó mô tả tính chất của một hạt mang điện.
 • Lượng nhiệt (Heat): Trong nhiệt động học, “Q” thường được sử dụng để biểu thị lượng nhiệt truyền qua một hệ thống trong quá trình trao đổi nhiệt.
 • Sự năng lượng (Energy): Trong cơ học lượng tử, “Q” thường được sử dụng để chỉ sự năng lượng của một hạt.
Q là gì trong vật lý

2. Các công thức có chứa Q

 • Công thức về lực điện giữa hai điểm điện tích là Công thức Coulomb, được đặt theo tên của nhà vật lý Charles-Augustin de Coulomb. Công thức này có dạng:
  • F = k * (|q₁ * q₂|) / r²
 • Trong đó:
  • F là lực điện giữa hai điểm điện tích.
  • k là hằng số điện (được gọi là hằng số Coulomb) và có giá trị khoảng 8.9875 × 10^9 N·m²/C².
  • q₁ và q₂ là hai điểm điện tích tương tác với nhau.
  • r là khoảng cách giữa hai điểm điện tích.
 • Công thức về điện trường xung quanh một điểm điện tích là Công thức Gauss, được đặt theo tên của nhà toán học và vật lý học Carl Friedrich Gauss. Công thức này mô tả sự phân bố và tính chất của điện trường. Công thức Gauss cho một điểm điện tích dương Q là:
  • E = k * (Q / r²) * ẽ
 • Trong đó:
  • E là điện trường tại một điểm cách xa r từ điểm điện tích Q.
  • k là hằng số điện (hằng số Coulomb) có giá trị khoảng 8.9875 × 10^9 N·m²/C².
  • Q là điện tích của điểm điện tích dương.
  • r là khoảng cách từ điểm điện tích đến điểm xem xét.
  • ẽ là vector đơn vị hướng từ điểm điện tích đến điểm xem xét.
 • Công thức tính lượng nhiệt phụ thuộc vào ngữ cảnh và quá trình cụ thể bạn đang quan tâm. Dưới đây là một số công thức phổ biến được sử dụng trong các trường hợp khác nhau
 • Lượng nhiệt truyền qua vật liệu:
  • Đối với quá trình dẫn nhiệt trong một vật liệu, công thức lượng nhiệt được sử dụng là: Q = k * A * (ΔT / d) * t
 • Trong đó:
  • Q là lượng nhiệt truyền qua vật liệu (tính bằng joule).
  • k là hệ số dẫn nhiệt của vật liệu (tính bằng W/(m·K)).
  • A là diện tích tiếp xúc của vật liệu (tính bằng m²).
  • ΔT là hiệu chênh nhiệt độ giữa hai bề mặt của vật liệu (tính bằng K).
  • d là độ dày của vật liệu (tính bằng m).
  • t là thời gian truyền nhiệt (tính bằng s).
 • Lượng nhiệt phát ra bởi vật thể: Đối với quá trình phát nhiệt từ một vật thể, công thức lượng nhiệt được sử dụng là:
  • Q = m * c * ΔT
 • Trong đó:
  • Q là lượng nhiệt phát ra (tính bằng joule).
  • m là khối lượng của vật thể (tính bằng kg).
  • c là nhiệt dung riêng của vật liệu (tính bằng J/(kg·K)).
  • ΔT là hiệu chênh nhiệt độ của vật thể (tính bằng K).

Lưu ý rằng đây chỉ là một số công thức cơ bản và có thể có nhiều công thức khác tùy thuộc vào ngữ cảnh và quá trình cụ thể.

Các công thức có chứa Q

3. Ví dụ

Dưới đây là 4 ví dụ về công thức tính lượng nhiệt, điện trường và điện tích:

 • Ví dụ về công thức tính lượng nhiệt: Giả sử bạn muốn tính lượng nhiệt cần thiết để làm nóng một khối kim loại từ 20°C lên 100°C. Biết khối lượng của khối kim loại là 2 kg và nhiệt dung riêng của kim loại đó là 0.4 J/(g·°C). Công thức để tính lượng nhiệt trong trường hợp này là:
  • Q = m * c * ΔT
  • Q = 2 kg * 0.4 J/(g·°C) * (100°C – 20°C)
  • Q = 160 J
 • Ví dụ về công thức tính điện trường: Giả sử bạn muốn tính điện trường tạo bởi một điểm điện tích dương có giá trị 5 μC ở một khoảng cách 2 m từ điểm đó. Sử dụng công thức điện trường, ta có:
  • E = k * (Q / r²)
  • E = 8.9875 × 10^9 N·m²/C² * (5 × 10^-6 C) / (2 m)²
  • E ≈ 2.247 x 10^3 N/C
 • Ví dụ về công thức tính điện tích: Giả sử bạn muốn tính tổng điện tích của một hệ thống gồm hai điểm điện tích, một có giá trị 3 μC và một có giá trị -2 μC. Công thức để tính tổng điện tích là:
  • Q = q₁ + q₂
  • Q = 3 μC + (-2 μC)
  • Q = 1 μC
 • Ví dụ về công thức tính lượng nhiệt truyền qua vật liệu: Giả sử bạn muốn tính lượng nhiệt truyền qua một tấm kim loại với hệ số dẫn nhiệt k = 50 W/(m·K), diện tích A = 0.5 m², hiệu chênh nhiệt độ ΔT = 50°C và độ dày d = 0.02 m. Công thức để tính lượng nhiệt là:
  • Q = k * A * (ΔT / d) * t
  • Q = 50 W/(m·K) * 0.5 m² * (50°C / 0.02 m) * t
  • Q = 62500 t W (với t là thời gian truyền nhiệt tính bằng giây)

Lưu ý rằng trong các ví dụ trên, các giá trị và đơn vị nêu ra chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi tùy thuộc vào bài toán cụ thể.

Qua bài viết Q là gì trong vật lý, hi vọng rằng bạn đã nắm được những thông tin về ký hiêu Q được sử dụng trong các công thức, trường hợp nào mà từ đó áp dụng vào các ứng dụng khác nhau. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử LimosaHOTLINE 1900 2276 để biết thêm nhiều thông tin.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline