Khi nào thêm đuôi ly là một vấn đề ngôn ngữ mà nhiều người học tiếng Anh thắc mắc. Việc hiểu rõ ngữ cảnh và quy tắc sử dụng ly là rất quan trọng để tránh những lỗi phổ biến trong việc viết và nói tiếng Anh. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa khám phá và tìm hiểu về các trường hợp thích hợp khi thêm đuôi ly trong bài viết dưới đây nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Trạng từ trong tiếng Anh là gì? 

Trạng từ (adverb) trong tiếng Anh là một loại từ loại từ vựng được sử dụng để bổ sung thông tin về cách thức, thời gian, mức độ hoặc tần suất của một hành động, một tính từ hoặc một trạng thái. Trạng từ thường đi kèm với động từ để mô tả cách thức thực hiện hành động.

Ví dụ:

 • She speaks English fluently. (cách thức)
 • They arrived yesterday. (thời gian)
 • The car is very fast. (mức độ)
 • He exercises daily. (tần suất)

Trạng từ có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trong câu, tùy thuộc vào mục đích cụ thể của người sử dụng.

Trạng từ trong tiếng Anh là gì

2. Khi nào thêm đuôi ly?

Khi đã biết rõ trạng từ trong tiếng Anh là gì, vậy khi nào thêm đuôi ly? Trong tiếng Anh, đuôi “ly” thường được thêm vào một tính từ để tạo thành một trạng từ, mô tả cách thức hoặc tính chất của một hành động hoặc tình trạng. Thêm đuôi “ly” thường biến đổi tính từ thành trạng từ theo cách mô tả cách thức, phương pháp, hoặc độ mạnh của một hành động.

Ví dụ:

 • Quick (tính từ): He ran a quick race.
 • Quickly (trạng từ): He ran quickly.

Ở đây, từ “quick” là một tính từ mô tả tính chất của cuộc đua. Khi thêm đuôi “ly”, chúng ta có được trạng từ “quickly”, mô tả cách thức hành động được thực hiện, tức là cách chạy của người đó.

Tính từ “happy” cũng có thể được biến đổi thành trạng từ “happily,” “careful” thành “carefully,” và vì vậy thêm đuôi “ly” giúp biến đổi tính từ thành trạng từ một cách phổ biến trong tiếng Anh.

Khi nào thêm đuôi ly

3. Vị trí của trạng từ trong câu

Để hiểu rõ hơn về trạng từ trong tiếng Anh, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về một số vị trí của trạng từ trong câu nhé. Trong câu tiếng Anh, trạng từ thường đặt ở các vị trí khác nhau để thể hiện ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là một số vị trí phổ biến của trạng từ:

 • Trạng từ đứng trước động từ:

   She quickly ate her lunch.

   He calmly explained the situation.

 • Trạng từ đứng sau động từ “to be” (is, am, are, was, were):

The weather is always unpredictable.

They were quietly sitting in the corner.

 • Trạng từ đứng sau động từ giác quan (verb of perception) như see, hear, feel, smell:

I suddenly heard a loud noise.

She softly sang a lullaby.

 • Trạng từ đứng sau đại từ quan hệ (relative pronoun):

The car, wherever it is parked, looks impressive.

I found the book where I left it.

 • Trạng từ đứng cuối câu:

She spoke softly, so as not to disturb anyone.

The child laughed happily.

Lưu ý rằng vị trí của trạng từ có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu. Sự di chuyển của trạng từ trong câu có thể làm thay đổi tầm quan trọng của nó trong việc truyền đạt thông điệp.

4. Một số bài tập vận dụng về trạng từ trong tiếng Anh

Dưới đây là một số bài tập vận dụng về vị trí của trạng từ trong câu tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo nhé:

Bài 1: Điền vào chỗ trống với trạng từ thích hợp:

   – She speaks English __________. (fluently)

   – The sun was shining __________. (brightly)

   – The students worked __________ on their assignments. (diligently)

   – He __________ accepted the challenge. (gracefully)

Bài 2: Hãy chọn từ trạng từ đúng nhất:

   – We should do our homework more __________. (thorough / thoroughly)

   – The children played __________ in the yard. (happy / happily)

   – She explained the process __________. (clear / clearly)

   – The team performed __________ during the competition. (amazing / amazingly)

Bài 3: Hoàn thành câu với trạng từ từ danh sách:  quickly, quietly, carefully, suddenly

   – She entered the room __________ and surprised everyone.

   – The chef prepared the dish __________ to ensure it tasted perfect.

   – Please complete the task __________ to avoid mistakes.

   – The baby fell asleep __________ in her mother’s arms.

Bài 4: Sắp xếp từ/cụm từ thành câu hoàn chỉnh:

   – softly / she / read / book / the

   – anxiously / waiting / the / students / were / for / results

   – walked / the / through / garden / gracefully / she

Bài 5: Viết câu sử dụng trạng từ ở các vị trí khác nhau trong câu:

   – Sử dụng từ “quickly” để miêu tả cách ai đó hoàn thành một nhiệm vụ.

   – Sử dụng từ “suddenly” để bắt đầu câu kể về một sự kiện bất ngờ.

   – Sử dụng từ “carefully” ở cuối câu để nhấn mạnh sự chăm sóc trong hành động nào đó.

Dưới đây là đáp án cho bài tập vận dụng:

Bài 1: 

   – fluently

   – brightly

   – diligently

   – gracefully

Bài 2:

   – thoroughly

   – happily

   – clearly

   – amazingly

Bài 3: 

   – suddenly

   – carefully

   – thoroughly

   – quietly

Bài 4: 

   – She read the book softly.

   – The students were anxiously waiting for results.

   – She walked through the garden gracefully.

Bài 5: 

   – Quickly, she completed the task.

   – Suddenly, the lights went out.

   – The chef prepared the dish carefully, ensuring it tasted perfect.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã tổng hợp các khía cạnh quan trọng về việc thêm đuôi ly vào khi nào để chia sẻ thông tin với bạn. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn khi nào thêm đuôi ly và giúp cho quá trình học tiếng Anh của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline