Trong môi trường kinh doanh cũng như môi trường đầu tư, cổ đông được xem là một thuật ngữ vô cùng quan trọng mà nhiều người hiện nay họ vẫn còn băn khoăn không biết có bao nhiêu loại cũng như các trách nhiệm cần có của mỗi cổ đông cụ thể sẽ là gì? Vậy để biết được có bao nhiêu loại cổ đông thì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Cổ đông là gì?

Để biết được có bao nhiêu loại cổ đông thì chúng ta cần biết cổ đông là cá nhân hoặc cụ thể một tổ chức sở hữu ít nhất đó chính một cổ phần của công ty cổ phần (ban hành theo khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020). Trong đó, đối với cổ phần chính là vốn điều lệ được thực hiện chia thành nhiều phần bằng nhau, và đó cũng chính là phần vốn nhỏ nhất cần có của công ty cổ phần hiện nay.

Có thể nói, đối với cổ đông chính là người thực hiện góp vốn vào công ty cổ phần cũng như sở hữu phần vốn góp tương ứng cụ thể với số lượng cổ phần đã thực hiện mua trong công ty. Và đối với công ty cổ phần bắt buộc chúng ta phải có tối thiểu 03 cổ đông cũng như sẽ không hạn chế số lượng tối đa.

Có bao nhiêu loại cổ đông

2. Có mấy loại cổ đông?

Có bao nhiêu loại cổ đông? Có thể thực hiện chia cổ đông cụ thể ra thành 03 loại chính và nó sẽ tương ứng với các loại cổ phần hiện nay và nó bao gồm: Cổ đông sáng lập, cùng với cổ đông phổ thông cũng như các cổ đông ưu đãi. Trong đó:

– Cổ đông sáng lập được xem là cổ đông sở hữu ít nhất trong đó là 01 cổ phần phổ thông và thực hiện ký tên trong danh sách cổ đông tiến hành sáng lập công ty cổ phần.

– Cổ đông phổ thông thì chính là người sở hữu cổ phần phổ thông.

– Cổ đông ưu đãi thì họ chính là người sở hữu cổ phần ưu đãi cụ thể sẽ có cổ đông ưu đãi biểu quyết; cổ đông ưu đãi cổ tức; cùng với cổ đông ưu đãi hoàn lại cũng như là cổ đông ưu đãi khác.

Có mấy loại cổ đông

3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của cổ đông

  • Cổ đông phổ thông

Cổ đông phổ thông có quyền: Biết được có bao nhiêu loại cổ đông thì việc tham gia phát biểu cũng như biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông, thì họ được nhận cổ tức theo quy định, cũng như sẽ được ưu tiên mua cổ phần mới sao cho tương đương với tỷ lệ đang sở hữu, đặc biệt là được tự do chuyển nhượng cổ phần, thực hiện việc tra cứu thông tin trong danh sách cổ đông, cũng như họ sẽ được nhận một phần tài sản còn lại sao cho có sự tương ứng với tỷ lệ cổ phần đang sở hữu của mình.

Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ: Thực hiện thanh toán đối với số cổ phần cam kết mua đủ cũng như đúng thời hạn, không được thực hiện việc rút vốn đã góp, tuân thủ cụ thể về điều lệ công ty, thực hiện các nghĩa vụ khác.

  • Cổ đông sáng lập

Có đông sáng lập thì sẽ có các quyền tương tự cũng giống như cổ đông phổ thông, trừ quyền thực hiện chuyển nhượng cổ phần phổ thông. Tất cả các cổ đông sáng lập phải cần tiến hành cùng mua ít nhất 20% đối với tổng số cổ phần phổ thông và họ cũng được quyền chào bán cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Cổ đông sáng lập được thực hiện bãi bỏ các hạn chế sau khi hết thời hạn 3 năm cụ thể sẽ tính từ ngày thành lập công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập cũng là người có các nghĩa vụ tương tự như cổ đông phổ thông.

  • Các quyền, nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi

– Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi có thể biểu quyết: Biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; cũng như sẽ có các quyền khác chẳng hạn như cổ đông phổ thông, nhưng hoàn toàn không được chuyển nhượng đối với các cổ phần ưu đãi biểu quyết cho tất cả những người khác.

– Cổ đông ưu đãi cổ tức có quyền thực hiện nhận cổ tức cùng với nhận phần tài sản còn lại. Cổ đông có thể nắm giữ cổ phiếu được ưu đãi cùng với cổ tức, nhưng họ sẽ không có quyền biểu quyết, cũng như sẽ dự Đại hội cổ đông hay thực hiện việc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Biết được có bao nhiêu loại cổ đông thì đối với trường hợp công ty bị giải thể hoặc thực hiện phá sản thì lúc này cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ có thể được ưu tiên nhận đối với phần tài sản sau khi công ty đã tiến hành thực hiện hết các nghĩa vụ nợ. Các quyền khác cần có của cổ đông tương tự như đối với cổ đông phổ thông nhưng họ lại không có quyền biểu quyết cũng như dự Đại hội đồng cổ đông.

Qua bài viết này thì chúng ta cũng đã biết được một số thông tin cần biết về cổ đông với các trách nhiệm và nghĩa vụ của họ. Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã cung cấp chi tiết cho bạn về thông tin có bao nhiêu loại cổ đông nếu bạn vẫn cần sự hỗ trợ của trung tâm chúng tôi thì hãy nhanh chóng liên hệ HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Dịch vụ vệ sinh tủ lạnh

👉 Bơm ga tủ lạnh

👉 Thay lốc tủ lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline