Tỷ lệ phần trăm thương tật đóng vai trò quan trọng và là một cơ sở quan trọng để xác định hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự. Trong bài viết dưới đây, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ chia sẻ những cách tính tỷ lệ phần trăm thương tật.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Tìm hiểu tỷ lệ phần trăm thương tật 

Việc giám định thương tích đặc biệt quan trọng khi phải đánh giá hậu quả của tai nạn, tội phạm, hoặc tranh chấp pháp lý. Qua quá trình này, các tổn thương và chấn thương trên cơ thể được xác định một cách chính xác, tạo nền tảng cho việc đánh giá mức độ tổn thương và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống hàng ngày của nạn nhân.

Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là công cụ quan trọng trong quá trình đánh giá hậu quả của một sự cố hay tai nạn. Bằng cách xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cho từng bộ phận cơ thể, từ đầu đến chân, bảng này hỗ trợ việc đánh giá mức độ tổn thương và xác định khoản bồi thường hoặc đền bù phù hợp.

Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể dựa trên các hệ thống đánh giá tổn thương đã được phát triển bởi các tổ chức y tế và pháp luật. Mỗi bộ phận cơ thể được gán một tỷ lệ phần trăm dựa trên mức độ tổn thương và tác động của nó đối với khả năng hoạt động của người đó.

Lưu ý rằng bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể có thể thay đổi giữa các hệ thống đánh giá và quy định pháp luật của từng quốc gia hoặc tổ chức y tế. Điều này thể hiện sự đa dạng và linh hoạt trong cách tiếp cận đánh giá tổn thương cơ thể.

Qua đó, sự hiểu biết về quy trình giám định thương tích và bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể không chỉ quan trọng cho các chuyên gia pháp lý và y tế mà còn hỗ trợ công bằng trong việc xác định các vấn đề pháp lý và bồi thường phù hợp.

Tìm hiểu tỷ lệ phần trăm thương tật

2. Nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm thương tật

 • Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể: Nguyên tắc quan trọng đầu tiên là tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của một người không được vượt quá 100%. Điều này đảm bảo tính chính xác và tính toàn vẹn của quá trình xác định tỷ lệ tổn thương.
 • Xử lý biến chứng và di chứng: Mỗi bộ phận cơ thể bị tổn thương chỉ tính tỷ lệ phần trăm tổn thương một lần. Trong trường hợp bộ phận bị tổn thương gây biến chứng hoặc di chứng sang bộ phận khác, tỷ lệ tổn thương được tính thêm vào bộ phận mới.
 • Đánh giá theo hội chứng hoặc bệnh: Nếu nhiều tổn thương cơ thể liên quan đến một hội chứng hoặc bệnh, tỷ lệ tổn thương được xác định dựa trên hội chứng hoặc bệnh đó, đảm bảo sự liên kết trong quá trình đánh giá.
 • Làm tròn tỉ lệ phần trăm: Khi tính tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể, chỉ lấy hai chữ số hàng thập phân. Kết quả cuối cùng làm tròn để có tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là số nguyên.
 • Đối xứng và hiệp đồng chức năng: Đối với các bộ phận cơ thể có tính chất đối xứng, hiệp đồng chức năng, nếu một bên bị tổn thương hoặc mất chức năng, tỷ lệ tổn thương được tính cho cả hai bên.
 • Xác định tỷ lệ cho chức năng mất: Trong trường hợp chức năng mất, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể được tính bằng 30% của tỷ lệ tổn thương cơ thể của bộ phận đó.
 • Đánh giá theo ảnh hưởng thực tế: Trong quá trình giám định, căn cứ vào tổn thương thực tế và mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống và nghề nghiệp, tỷ lệ tổn thương được xác định phù hợp với Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.
 • Giám định pháp y và tâm thần: Trong trường hợp giám định cả pháp y và tâm thần, tổ chức giám định sau đó tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể theo phương pháp xác định tỷ lệ cụ thể nêu tại mục 4 của hướng dẫn.
cách tính tỷ lệ phần trăm thương tật

3. Cách tính tỷ lệ phần trăm thương tật

3.1. Công thức tổng tỷ lệ tổn thương:

Cách tính tỷ lệ phần trăm thương tật được thực hiện thông qua phương pháp cộng, theo công thức tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể:

 • Tổng tỷ lệ = T1 + T2 + T3 +…+ Tn

3.2. Tính tỷ lệ cho tổn thương thứ hai:

T2 được tính dựa trên công thức:

 • T2 = (100 – T1) x tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể thứ 2 / 100

3.3. Tính tỷ lệ cho tổn thương thứ ba:

T3 được tính dựa trên công thức:

 • T3 = (100 – T1 – T2) x tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể thứ 3 / 100

3.4. Tính tỷ lệ cho tổn thương thứ n:

Tn được tính dựa trên cách tính tỷ lệ phần trăm thương tật:

 • Tn = {100 – T1 – T2 – T3 – … – T(n-1)} x tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể thứ n / 100

Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sau khi áp dụng các công thức là kết quả cuối cùng. Trong quá trình làm tròn, chỉ lấy đến hai chữ số hàng thập phân, và nếu số hàng thập phân bằng hoặc lớn hơn 0.5, thì làm tròn số thành 01 đơn vị.

Trên đây là tất cả thông tin về cách tính tỷ lệ phần trăm thương tật được Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cung cấp. Nếu quý khách cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại HOTLINE 1900 2276

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline