Phép biện chứng duy vật là thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin, là công cụ nhận thức vĩ đại để giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhận thức và cải tạo thế giới, xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công; giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn đó là xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa sẽ phân tích ba nguyên tắc trong các nguyên tắc của phép biện chứng duy vật, đó là: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện và nguyên tắc phát triển.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Các nguyên tắc của phép biện chứng duy vật: Nguyên tắc khách quan

Nguyên tắc khách quan là nguyên tắc phương pháp luận của phép biện chứng duy vật, nói rằng thế giới tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người, và có những quy luật khách quan chi phối sự tồn tại và phát triển của nó. Nguyên tắc khách quan đòi hỏi con người phải nhận thức thế giới một cách khoa học, khách quan, không bị ảnh hưởng bởi những định kiến, thành kiến, quan điểm chủ quan, mê tín, siêu hình. Nguyên tắc khách quan cũng đòi hỏi con người phải tuân theo những quy luật khách quan của thế giới, không cố gắng thay đổi chúng theo ý muốn của mình, mà phải tận dụng chúng để thay đổi thế giới theo hướng phù hợp với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nguyên tắc khách quan là cơ sở để phát triển những nguyên tắc khác của phép biện chứng duy vật, nó phản ánh bản chất duy vật của thế giới quan này, đối lập với mọi hình thức duy tâm, siêu hình, chủ quan.

Các nguyên tắc của phép biện chứng duy vật: Nguyên tắc khách quan

2. Các nguyên tắc của phép biện chứng duy vật: Nguyên tắc toàn diện

Nguyên tắc toàn diện là nguyên tắc phương pháp luận của phép biện chứng duy vật, nói rằng để nhận thức đúng bản chất và quy luật của sự vật, hiện tượng, con người phải nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên hệ tất yếu, vốn có của sự vật, hiện tượng trong điều kiện cụ thể mà sự vật đó đang vận động, phát triển. Nguyên tắc toàn diện đòi hỏi phải:

  • Nghiên cứu tất cả các mặt (yếu tố, thuộc tính, bộ phận) cấu tạo nên sự vật;
  • Xem xét sự liên hệ và tác động qua lại giữa các mặt đó;
  • Đánh giá mức độ liên hệ và tác động lẫn nhau giữa sự vật đó với những sự vật khác.

Nguyên tắc toàn diện là nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, đặc biệt quan trọng của phép biện chứng duy vật. Cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Chúng ta phải quán triệt sâu sắc nguyên tắc, quan điểm toàn diện trong nhận thức và thực tiễn. Làm được như vậy sẽ đề phòng cho chúng ta khỏi phạm sai lầm và sự cứng nhắc. Nguyên tắc toàn diện, về nguyên tắc, đối lập với quan điểm phiến diện, không chỉ ở chỗ nó hướng nhận thức của con người vào việc xem xét nhiều mặt, nhiều mối liên hệ của sự vật mà điều quan trọng hơn là quan điểm toàn diện đi từ tri thức về nhiều mặt, nhiều mối liên hệ của sự vật đến chỗ khái quát hóa để rút ra cái bản chất, tính quy luật chi phối sự tồn tại và phát triển của sự vật. Như vậy, nguyên tắc toàn diện không những không đồng nhất, mà còn đối lập với chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện. Chủ nghĩa chiết trung cũng chú ý nhiều mặt, nhiều mối liên hệ của sự vật, hiện tượng nhưng không rút ra được mặt bản chất, mối liên hệ cơ bản của sự vật, hiện tượng, mà chỉ xem xét một cách bình quân, kết hợp vô nguyên tắc các mối liên hệ.

Các nguyên tắc của phép biện chứng duy vật: Nguyên tắc toàn diện

3. Các nguyên tắc của phép biện chứng duy vật: Nguyên tắc phát triển

Nguyên tắc phát triển là nguyên tắc phương pháp luận của phép biện chứng duy vật, nói rằng thế giới là một quá trình vận động, biến đổi và phát triển không ngừng, theo những quy luật khách quan, bản chất của sự vận động, biến đổi và phát triển đó là sự biện chứng, tức là sự tồn tại và đấu tranh của các mâu thuẫn trong sự vật, hiện tượng. Nguyên tắc phát triển đòi hỏi con người phải nhận thức thế giới một cách động, biến đổi, phát triển, không bị giới hạn bởi những hình ảnh tĩnh, cố định, đơn giản của sự vật, hiện tượng. Nguyên tắc phát triển cũng đòi hỏi con người phải tham gia vào quá trình vận động, biến đổi và phát triển của thế giới, không chỉ là những người quan sát, mà còn là những người hành động, những người tạo ra lịch sử. Nguyên tắc phát triển là nguyên tắc phương pháp luận quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật, nó phản ánh bản chất biện chứng của thế giới quan này, đối lập với mọi hình thức cố hữu, độc đoán, đơn giản.

Trong bài viết này, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa đã phân tích ba nguyên tắc cơ bản trong các nguyên tắc của phép biện chứng duy vật, đó là: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện và nguyên tắc phát triển. Các nguyên tắc này là những nguyên tắc phương pháp luận khoa học, khách quan, toàn diện, động, biến đổi, phát triển, phù hợp với bản chất và quy luật của thế giới. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ ngay tới HOTLINE 1900 2276.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa tủ lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa tủ lạnh

👉 Sửa tủ đông

👉 Sửa tủ mát

👉 Sửa máy làm đá

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline