Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế tồn tại dưới dạng các quy phạm pháp luật, qua đó thể hiện trong các điều ước và tập quán quốc tế. Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế quan trọng từ Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa nhé. 

1. Công pháp quốc tế là gì? 

Trước khi tìm hiểu về nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế thì chúng ta cùng xem công pháp quốc tế là gì. 

Công pháp quốc tế chính là hệ thống pháp luật bao gồm tổng thể các nguyên tắc, quy phạm pháp lý quốc tế được các quốc gia cũng như các chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận xây dựng nên dựa trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thông qua đấu tranh và biện pháp thương lượng nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt giữa các chủ thể của luật quốc tế với nhau và trong trường hợp cần thiết được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc là tập thể do chính các các chủ thể luật quốc tế thực hiện.

Hệ thống các quy phạm của công pháp quốc tế sẽ tồn tại song song với các quy phạm thuộc hệ thống luật quốc gia và nó cũng có ảnh hưởng, tác động đối với nhau.

Công pháp quốc tế được phân chia thành nhiều bộ phận gồm nhiều nhóm các quy phạm điều chỉnh các quan hệ hợp tác giữa những chủ thể của luật quốc tế như luật điều ước quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự, luật biển quốc tế, luật hàng không dân dụng quốc tế… Ngoài ra thì những điểm đặc thù, các ngành luật thuộc hệ thống công pháp quốc tế đều có chung những đặc điểm về chủ thể, về đối tượng điều chỉnh, về trình tự xây dựng và biện pháp cưỡng chế. Trong quản lý khoa học và đào tạo thì công pháp quốc tế được gọi là ngành luật quốc tế, phân biệt với tư pháp quốc tế là ngành luật gồm các quy phạm điều chỉnh quan hệ xã hội có liên quan đến yếu tố nước ngoài. 

nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế

2. Các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế

2.1. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia

Đầu tiên trong các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế là về nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia. 

Chủ quyền chính là thuộc tính chính trị – pháp lý không thể tách rời của mỗi quốc gia, bao gồm 2 nội dung chủ yếu là quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình và quyền độc lập của mỗi quốc gia trong quan hệ với quốc tế. Trong phạm vi lãnh thổ của mình, quốc gia có thể thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp mà không có cần có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, thông qua các quyết định về mọi mặt vấn đề đời sống trên cơ sở ý kiến chủ quyền của nhân dân.

các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế

2.2. Nguyên tắc cấm đe dọa sử dụng vũ lực hay dùng vũ lực

Nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế tiếp theo liên quan đến quá trình dân chủ hoá đời sống quốc tế tất yếu. Nguyên tắc này dẫn đến sự hạn chế dùng sức mạnh hay đe dọa dùng sức mạnh trong quan hệ giữa các chủ thể luật quốc tế với nhau. Theo như khoản 4 Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc quy định: “Tất cả các nước thành viên trong Liên hợp quốc trong quan hệ quốc tế không được đe dọa sử dụng vũ lực hoặc dùng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hay là nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, hoặc nhằm các mục đích khác không phù hợp với mục đích của Liên hợp quốc”. Theo như quy định nêu trên thì việc một chủ thể nào dùng các loại sức mạnh nhằm khống chế, đe dọa tấn công, tấn công, hoặc là cưỡng bức trái pháp luật quốc tế đối với một chủ thể khác trong quan hệ quốc tế chính là hành vi vi phạm luật quốc tế.

2.3. Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế

Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế chính là nguyên tắc gắn liền với nguyên tắc cấm dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực. Trong thực tế, thì tranh chấp luôn tiềm ẩn và phát sinh bất cứ lúc nào do các quan điểm trái ngược, mâu thuẫn nhau của các chủ thể luật quốc tế và không thể thống nhất, thỏa thuận được với nhau về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các bên. Nguyên nhân sâu xa hơn của sự tranh chấp này chính là sự xung đột về quyền lợi của các quốc gia hoặc các nhóm quốc gia hoặc là sự khác biệt về góc nhìn, phương hướng giải quyết các vấn đề quốc tế.

2.4. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác

Các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế xũng quy định về việc không can thiệp công việc nội bộ quốc gia. Xuất hiện lần đầu ở trong hiến pháp của một số nước tư bản thời kỳ cách mạng tư sản, nguyên tắc không can thiệp vào các công việc nội bộ của chính phủ, dân tộc khác vẫn còn khá nhiều hạn chế và chưa được phát triển thành một nguyên tắc chung. Cũng bởi vì tình hình thế giới lúc đó vẫn còn chịu ảnh hưởng của nguyên tắc vũ lực – dùng quân sự để thể hiện sức mạnh.

2.5. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ phải hợp tác

Trong luật quốc tế hiện đại thì các quốc gia là những thực thể có chủ quyền, bình đẳng với nhau về mặt chủ quyền, hành động với tư cách là chủ thể độc lập và không chịu sự can thiệp của các chủ thể khác. Thế nhưng xu thế tất yếu của tiến trình phát triển quan hệ quốc tế là sự hội nhập, sự hợp tác dựa trên cơ sở các bên cùng có lợi lại đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của các quốc gia. Sự hợp tác quốc tế giữa những quốc gia trong tất cả các lĩnh vực không phụ thuộc vào chế độ chính trị, kinh tế, xã hội và nhằm mục đích duy trì hoà bình, an ninh quốc tế đã được pháp luật hoá. Theo như Hiến chương, các quốc gia có nghĩa vụ “tiến hành các hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hoá,  xã hội và nhân đạo trên phạm vi quốc tế cũng như có tinh thần “duy trì hòa bình và an ninh quốc tế thông qua cách tiến hành các biện pháp tập thể có hiệu quả”.

2.6. Nguyên tắc dân tộc tự quyết

Tôn trọng quyền của mỗi một dân tộc được tự do lựa chọn con đường và hình thức phát triển cũng là một trong những cơ sở quan trọng để thiết lập các quan hệ quốc tế. Quyền này được thể hiện một cách tập trung nhất trong nguyên tắc dân tộc tự quyết, dựa theo nền tảng chủ quyền dân tộc. Về phương diện pháp lý, chủ quyền dân tộc chính là quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc đó trong đời sống quốc tế, thể hiện ở tổng thể các quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc, được ghi nhận tại những văn bản pháp luật quốc gia và quốc tế. Ngày nay, chủ quyền dân tộc được hiện thực hóa trong đời sống quốc tế thông qua quyền dân tộc cơ bản, đó là quyền vốn có của mỗi dân tộc, được luật quốc tế ghi nhận và bảo đảm thực hiện

2.7. Nguyên tắc tận tâm và thiện chí thực hiện cam kết quốc tế

Nguyên tắc thiện chí nhằm thực hiện cam kết quốc tế xuất hiện rất sớm, từ khi xuất hiện nhà nước cũng như tồn tại dưới hình thức tập quán pháp lý quốc tế (Pacta Sunt Servanda). Ngày nay thì nguyên tắc này được ghi nhận ở trong rất nhiều điều ước quốc tế song phương và địa phương.

Trên đây là các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế. Ngoài ra, Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa cũng nhận sửa máy tận nhà với giá rẻ, hãy gọi số HOTLINE 1900 2276 khi cần nhé.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa đồ điện gia dụng của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy nước nóng lạnh

👉 Sửa cây nước nóng lạnh

👉 Sửa máy lọc nước

👉 Thay lõi lọc nước

Đánh Giá
hotline