Trong quản trị doanh nghiệp, việc tổ chức họp đại hội cổ đông là một quy trình quan trọng để thông báo các quyết định quan trọng của công ty và tạo cơ hội cho các cổ đông tham gia vào quản trị doanh nghiệp. Hãy cùng Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa tìm hiểu các bước tiến hành họp đại hội đồng cổ đông nhé.

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Quy định về việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, các công ty cổ phần phải tổ chức đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần trong năm. Ngoài ra, nếu có yêu cầu từ cổ đông sở hữu ít nhất 10% số cổ phần hoặc từ Hội đồng quản trị, công ty cũng có thể tổ chức thêm đại hội đồng cổ đông. Điều này giúp đảm bảo rằng các quyết định quan trọng của công ty được đưa ra theo ý kiến của đa số cổ đông.

Quy định tổ chức họp đại hội đồng

Để tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông, công ty phải thông báo cho tất cả các cổ đông biết trước ít nhất 15 ngày (đối với đại hội đồng thường niên) hoặc 30 ngày (đối với đại hội đồng bất thường). Thông báo này phải được gửi bằng văn bản hoặc thông qua các phương tiện truyền thông công cộng và phải nêu rõ thời gian, địa điểm và nội dung của cuộc họp.

2. Các điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Để có thể thực hiện các bước tiến hành họp đại hội đồng cổ đông, công ty cổ phần cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có số lượng cổ đông đủ để quyết định: Theo Luật Doanh nghiệp, để có thể tiến hành họp đại hội đồng cổ đông, công ty cổ phần phải có ít nhất hai cổ đông. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty chỉ có một cổ đông, cổ đông này có thể tổ chức họp đại hội đồng một mình.
 • Được thông báo trước: Như đã đề cập ở trên, công ty phải thông báo cho tất cả các cổ đông biết trước về thời gian và địa điểm của cuộc họp đại hội đồng.
 • Được tổ chức theo quy trình: Cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được tổ chức theo quy trình đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan.
 • Được ghi nhận đầy đủ thông tin: Các cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được ghi nhận đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung và kết quả của cuộc họp.
 • Được tiến hành bằng ngôn ngữ tiếng Việt: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được tiến hành bằng ngôn ngữ tiếng Việt.
 • Được giám sát bởi cơ quan có thẩm quyền: Cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được giám sát bởi cơ quan có thẩm quyền, như Văn phòng Chính phủ hoặc cơ quan tài chính địa phương.

3. Quy trình tổ chức họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Sau đây là các bước tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

 • Chuẩn bị giấy tờ và tài liệu: Công ty phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và tài liệu liên quan đến cuộc họp, bao gồm bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động kinh doanh và các tài liệu khác liên quan đến các vấn đề được đưa ra trong cuộc họp.
 • Thông báo cho cổ đông: Công ty phải thông báo cho tất cả các cổ đông biết trước về thời gian và địa điểm của cuộc họp đại hội đồng.
 • Chuẩn bị địa điểm và thiết bị: Nếu tổ chức họp trực tiếp, công ty cần chuẩn bị địa điểm và các thiết bị cần thiết cho cuộc họp như máy chiếu, loa, bảng trắng…
 • Tổ chức cuộc họp: Công ty phải đảm bảo rằng cuộc họp được diễn ra đúng theo quy trình và đầy đủ các giấy tờ và tài liệu cần thiết.
 • Ghi nhận thông tin: Các cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải được ghi nhận đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung và kết quả của cuộc họp.
 • Lập biên bản cuộc họp: Sau khi cuộc họp kết thúc, công ty phải lập biên bản cuộc họp để ghi lại các quyết định và ý kiến của các cổ đông.
 • Thông báo kết quả: Công ty phải thông báo kết quả của cuộc họp đại hội đồng cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày cuộc họp diễn ra.

4. Quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng

Các quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông bao gồm:

 • Quyền tham dự và biểu quyết: Tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng.
 • Quyền đề xuất và đưa ra ý kiến: Đại hội đồng cổ đông có quyền đề xuất và đưa ra ý kiến về các vấn đề quan trọng của công ty.
 • Quyền thông qua các quyết định quan trọng: Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua các quyết định quan trọng như chính sách tài chính, kế hoạch kinh doanh và sự lựa chọn các thành viên trong ban điều hành.
 • Nghĩa vụ giám sát: Đại hội đồng cổ đông có nghĩa vụ giám sát hoạt động của ban điều hành và đưa ra các đề xuất để cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty.
 • Nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của công ty và cổ đông: Đại hội đồng cổ đông có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của công ty và các cổ đông, đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra là trong lợi ích chung của công ty.

5. Một số câu hỏi về việc họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

 • Tôi có thể tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông của một công ty cổ phần không?

Có, tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần.

 • Tôi có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thay cho mình không?

Có, bạn có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thay cho mình bằng cách cung cấp một giấy ủy quyền hợp lệ.

 • Tôi có thể biểu quyết trực tuyến tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông không?

Có, nếu công ty sử dụng hình thức họp trực tuyến, bạn có thể tham gia biểu quyết trực tuyến tại cuộc họp.

 • Tôi có thể đề xuất các vấn đề khác ngoài những vấn đề được thông báo trước tại cuộc họp đại hội đồng không?

Có, bạn có thể đề xuất các vấn đề khác tại cuộc họp đại hội đồng nếu được sự đồng ý của đa số cổ đông tham dự cuộc họp.

 • Tôi có thể yêu cầu công ty cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc họp đại hội đồng không?

Có, bạn có quyền yêu cầu công ty cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc họp đại hội đồng trước khi diễn ra cuộc họp.

Hy vọng các bước tiến hành họp đại hội đồng cổ đông Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa chia sẻ có thể giúp ích cho bạn trong việc tổ chức các cuộc họp hiệu quả.

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy lạnh của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy lạnh

👉 Vệ sinh máy lạnh

👉 Bảo trì máy lạnh

👉 Lắp đặt máy lạnh

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline