Báo cáo tài chính là một trong những tài liệu quan trọng của doanh nghiệp phản ánh tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh. Trong bài viết dưới đây của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa, chúng tôi hướng dẫn bạn các bước lập báo cáo tài chính chi tiết, rõ ràng nhất. Nếu như bạn cần làm báo cáo tài chính thì cũng có thể biết cách làm cũng như biết cách đọc hiểu báo cáo tài chính của công ty mình. 

Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa
Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa

1. Những quy định lập báo cáo tài chính

1.1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm

Trước khi cùng chúng tôi tìm hiểu về các bước lập báo cáo tài chính, thì bạn nên hiểu rõ về thời hạn nộp báo cáo tài chính. Theo quy định, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước được quy định như sau:

 • Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước: Báo cáo tài chính năm phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật. Giả sử nếu kỳ kế toán năm 2023 của doanh nghiệp ngoài nhà nước là ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 thì ngày 30/03/2024, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính năm 2023.
 • Đối với Doanh nghiệp nhà nước: thời hạn nộp của báo cáo tài chính theo quý và theo năm riêng, được quy định theo Điều 10 Thông tư số 200/2014/TT-BTC:
  • Báo cáo tài chính quý: chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý doanh nghiệp phải nộp.
  • Báo cáo tài chính năm: chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp phải nộp

1.2. Những quy định mà báo cáo tài chính cần tuân thủ

Để chuẩn bị cho các bước lập báo cáo tài chính thì bạn nên nắm rõ những quy định cần tuân thủ của báo cáo tài chính. Tuỳ thuộc vào quy mô doanh nghiệp mà báo cáo tài chính sẽ có quy định khác nhau: 

 • Doanh nghiệp nhỏ: áp dụng theo Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC cho chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm doanh nghiệp nhỏ): Chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính sẽ được áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Doanh nghiệp có quy mô lớn: lập báo cáo tài chính năm sẽ tuân theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1.3. Phân loại báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật bao gồm bốn báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán: Thể hiện tổng nợ, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể (thông thường là cuối năm). Bảng cân đối kế toán thể hiện sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, giúp biết được nơi mà nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp đang được sử dụng.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: nhằm thể hiện kết quả tài chính của doanh nghiệp trong khoản thời gian xác định (thường là khoảng một năm). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận trước và sau thuế cùng các chỉ số liên quan khác như lợi nhuận trên cổ phần và cổ tức.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ: cho chúng ta biết nguồn gốc của tiền và cách tiền được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này cũng sẽ giúp bạn hiểu cách doanh nghiệp quản lý tiền mặt, khả năng trả nợ và đầu tư trong tương lai.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính: đây là một phần quan trọng trong báo cáo tài chính nhằm giúp doanh nghiệp giải thích, bổ sung thông tin chi tiết và cung cấp thông tin thêm về các khoản thu chi khác. Thuyết minh báo cáo tài chính sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và hiểu rõ hơn về các số liệu trong ba loại báo cáo trên.
Những quy định lập báo cáo tài chính

2. Hướng dẫn các bước lập báo cáo tài chính 

Bạn đã biết về những loại báo cáo tài chính cũng như những quy định khi lập báo cáo tài chính ở phần trên. Từ những thông tin cơ bản này, bạn có thể tìm hiểu thêm về các bước lập báo cáo tài chính đúng chuẩn như sau:

 • Bước 1: Tổng hợp và sắp xếp chứng từ kế toán

Đầu tiên là bước tổng hợp và sắp xếp chứng từ kế toán. Trước khi lập báo cáo tài chính, bạn cần tập hợp, phân loại và sắp xếp các chứng từ kế toán một cách rõ ràng. Các chứng từ đó bao gồm như hóa đơn, biên lai, phiếu thu chi, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan khác. Khi phân loại chứng từ theo đúng trình tự thời gian sẽ giúp cho bạn kiểm tra cùng kê khai báo cáo dễ dàng và nhanh chóng hơn. Những người làm kế toán cũng cần lưu ý về việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ này trong quá trình sắp xếp chúng.

 • Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Tiếp theo, bạn căn cứ vào những chứng từ kế toán đã được sắp xếp ở trên để tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán năm. Ở bước hạch toán này, bạn cần kiểm tra và hoàn thiện các chứng từ nhằm đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về công tác kế toán và thuế. Bước này bạn có thể làm song song với bước 1 ở trên.

 • Bước 3: Phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước

Doanh nghiệp cần hạch toán rõ ràng phần hành tài sản cố định và chi phí trả trước, và phân bổ thời gian và chi phí phát sinh hàng tháng hợp lý, đúng theo quy định. Kế toán viên cần phân loại, sắp xếp các nghiệp vụ phát sinh theo từng tháng, từng quý nếu muốn lập báo cáo tài chính. Khi thực hiện điều này, doanh nghiệp có thể kê khai báo cáo tài chính một cách chính xác. Doanh nghiệp cũng cần phải phân loại rõ ràng các chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định và các khoản ước tính khác.

 • Bước 4: Hạch toán các khoản ước tính, điều chỉnh

Các nhà quản trị cần kiểm tra và điều chỉnh các khoản ước tính trên chứng từ kế toán vào cuối kỳ kế toán để đảm bảo các con số trong báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành. Những nội dung cần hạch toán có thể kể đến như:

 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
 • Các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và dự phòng giảm giá hàng tồn kho,…
 • Các khoản chi phí của năm cần trích trước, như lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, các chi phí mang tính chất thường xuyên và chi phí kiểm toán,…
 • Các bút toán phân loại lại khoản đầu tư, phân loại lại công nợ ngắn hạn dài hạn,  tiền gửi thấu chi, các khoản vay ngắn hạn dài hạn, …
 • Các bút toán điều chỉnh sai sót khác nếu có)
 • Bước 5: Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách
  • Sau khi đã hoàn thành hạch toán các khoản ước tính, điều chỉnh thì bước kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách vô cùng quan trọng. Nếu có sai sót về số liệu và hạch toán sai thì báo cáo tài chính sẽ không còn chính xác nữa. Như vậy sẽ rất mất thời gian và công sức rà soát, điều chỉnh và làm lại báo cáo tài chính. 
  • Doanh nghiệp cần rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản như hàng tồn kho, công nợ phải trả, phải thu, đầu tư, chi phí trả trước và các tài sản cố định. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần kiểm tra việc chuyển số dư cuối kỳ trước sang đầu kỳ này của tất cả các tài khoản có số dư, số dư của từng nhóm khách hàng, đối tác, nhà cung cấp,…hay số lượng và giá trị từng loại hàng hóa, cũng như đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ cái.
 • Bước 6: Thực hiện các bút toán kết chuyển

Khi đã hoàn thành bước rà soát số liệu quan trọng ở trên, bạn sẽ thực hiện các bút toán kết chuyển lãi/lỗ trong năm. Bước này sẽ gồm hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ và đảm bảo các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không còn số dư cuối kỳ. Trường hợp các doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập, thì nhà quản lý cần kết chuyển lần thứ nhất để xác định lãi và tính ra số thuế cần phải nộp. Sau đó sẽ hạch toán bổ sung bút toán ghi nhận thuế và chi phí thuế phát sinh rồi mới tiến hành thực hiện kết chuyển lại để ra con số lợi nhuận cuối cùng.

 • Bước 7: Xây dựng báo cáo tài chính

Khi đã hoàn tất các bước từ 1 đến 6 ở trên thì kế toán viên có thể tiến hành lập báo cáo tài chính. Lưu ý những quy định lập báo cáo tài chính ở mục 1 để có thể phản ánh đầy đủ và chính xác nhất. Từ đó, doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính đúng chuẩn và giúp cho việc quản lý tài chính trở nên hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn.

Hướng dẫn các bước lập báo cáo tài chính 

Muốn lập báo cáo tài chính cũng như hiểu được những quy định cần tuân thủ của báo cáo tài chính thì mời bạn đọc bài viết các bước lập báo cáo tài chính của Trung tâm sửa chữa điện lạnh – điện tử Limosa. Chúng tôi chia sẻ khá nhiều thông tin hữu ích về báo cáo tài chính và bạn cũng có thể đọc thêm nhiều chủ đề tương tự trên trang Limosa.vn. 

🍀🍀 Quý đọc giả nếu có quan tâm đến một số dịch vụ hữu ích cần cho việc sửa chữa máy giặt của mình tại Limosa vui lòng tham khảo tại đây :

👉 Sửa máy giặt

👉 Sửa máy giặt LG

👉 Vệ sinh máy giặt

👉 Sửa máy sấy quần áo

Trung tâm sửa chữa Limosa
Trung tâm sửa chữa Limosa
Đánh Giá
hotline